Szukaj

Firma Usługowo Szkoleniowa SKABAT

Obsługa Firm z zakresu BHP

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016

 

Law concept: Paragraph with optical glass on digital background

Co się zmieni?

Kluczowa, ale nie jedyna zmiana odnosi się do zawierania umów o pracę na czas określony. Istotne są również postanowienia zmieniające przepisy o rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie których inne niż dotychczas będą okresy wypowiedzenia. Ponad to nowela przewiduje ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony. Będą one wynosić:

– 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy nić 3 lata;

– 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata.

– 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

144932

TO NIE JEST DOBRA WIADOMOŚĆ

wyp2W pierwszych trzech kwartałach br. liczba wypadków przy pracy była o 6,8 proc. niższa niż rok wcześniej. Wzrosła jednak liczba wypadków śmiertelnych. W pracy zginęło 201 osób – podał w piątek GUS.

Napotkane w praktyce

 

cPracownik, wrócił po badaniach okresowych, z zaleceniem od lekarza medycyny pracy: „praca na wysokości w soczewkach kontaktowych”.

Pilnujcie, co Wam pisze lekarz, bo potem trzeba się do zaleceń dostosować.

CIEPŁE POSIŁKI W OKRESIE ZIMOWYM

P1020973

Od 1 listopada zaczynają obowiązywać nowe zasady, w myśl których pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do pracy w okresie zimowym, tj. do 31 marca.

Jeśli wykonujemy ciężkie prace fizyczne musimy pamiętać, że należą się nam od pracodawcy ciepłe posiłki i napoje. Pracodawca powinien je nam wydawać w czasie przerw, nie rzadziej niż co cztery godziny. Dodatkowo takie posiłki powinny mieć odpowiedni skład – powinny zawierać od 50 proc. do 55 proc. węglowodanów, około 35 proc. tłuszczów oraz 15 proc. białek, a ich wartość energetyczna ma wynosić ok. 1000 kcal.

Jeśli pracodawca nie może nam zapewnić posiłków, powinien umożliwić nam korzystanie z punktów gastronomicznych lub samodzielne przyrządzanie posiłków z otrzymanych produktów.

W wypadku pracy na zewnątrz powinniśmy mieć dostęp do pomieszczenia, w którym możemy się ogrzać i schronić przed deszczem lub śniegiem.

Dodatkowe uprawnienia mamy także, jeśli wykonujemy lekkie prace fizyczne w pomieszczeniach i prace biurowe. Temperatura w miejscu pracy nie powinna spaść poniżej 18 stopni Celsjusza. Jeśli w miejscu naszej pracy nie ma ogrzewania, pracodawca musi zapewnić nam jedno pomieszczenie, w którym będziemy mogli się ogrzać.

Czas zimowy, podczas którego spoczywają na pracodawcy dodatkowe obowiązki, potrwa do 31 marca.

Co, jeśli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązków?

Po pierwsze – pracodawca ryzykuje karą grzywny. Zgodnie z Kodeksem pracy, każde złamanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować karą grzywny w wysokości 30 tys. złotych. Dotyczy to także zasad związanych z czasem zimowym.

Po drugie – pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy, jeśli warunki zagrażają jego życiu lub zdrowiu.

Warto pamiętać także, że te zasady dotyczą wszystkich zatrudnionych, bez względu na rodzaj umowy.

Coś o Nas ;)

P1080963-

Nasza Firma- SKABAT , powstała w lipcu 2009 roku .

Kilka lat doświadczenia, uczestnictwo w różnych formach dokształcania, doskonalenia…., praktyka, sumienność i fachowość pozwala nam dzisiaj na współpracę z wieloma, znanymina rynku Firmami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Naszym dotychczasowym, największym zadaniem jest koordynacja w zakresie BHP prac, przy odbudowie i modernizacji mocy wytwórczych w EC Tychy S.A. – Budowa Bloku BC-50 dla Firm:  DOOSAN SKODA PAWER , INSTAL KRAKÓW, SKB i ELEKTROBUDOWA

W gronie Firm, które nam zaufały i powierzyły  nadzór BHP w swoich zakładach są również: FIEGE, PLS, CPL, HARISPAL, BILSTEIN, BSS, ELGUM AUTOMOTIV, EUROSTYL, Salony Meblowe BRW……

Prowadzimy również szkolenia z zakresu BHP, szkolenia ppoż, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, wykonujemy analizę ryzyka zawodowego, prowadzimy postępowania powypadkowe….

Część szkoleń, na życzenie klienta moze odbywać się w formie e-learning, posiadamy swoja platwormę szkoleniową: www.internetoweszkolenia.pl

Zapraszam do współpracy

Anna Batoryna

specjalista ds.BHP

Badania pracownicze-zmiany

bad

Ważne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Rozporządzenia weszło w życie od 01.04.2015).

Najważniejsze zmiany:
1. Skierowanie, jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania (nowy wzór)
2. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy (nowy wzór)
3. W skierowaniu na badania musi się znaleźć opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, , czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
4. Zmienia się również wzór orzeczenia lekarskiego.
5. Orzeczenia lekarskie wydane w formie zaświadczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Przypominam jednocześnie, że:
1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”. (art.12 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy)

276 wypadków śmiertelnych w 2013 roku

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAZ  danych GUS wynika, że w roku 2013 doszło ogółem aż do 88 267  wypadków,  z czego 276 śmiertelnych, 529 ciężkich i ponad 87 tysięcy  lekkich.

JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ PRACOWNIKOWI, KTÓRY DOZNAŁ WYPADKU W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY?

hospital-hand-1100587-m  Za czas niezdolności do pracy z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 100 % wynagrodzenia. Wiedziałeś?!

Gdy niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi począwszy od 34 dnia będzie przysługiwał zasiłek chorobowy Miesięczny zasiłek chorobowy wynosił będzie 100 % podstawy wymiaru zasiłku, która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

Jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik nadal nie będzie zdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja będą dawały szansę na odzyskanie zdolności do pracy, pracownikowi przysługiwało będzie świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to wypłacane będzie przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosiło będzie 90 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75 % tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży 100 % tej podstawy. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest po ocenie niezdolności do pracy w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy może w przypadku, gdy spełni określone warunki otrzymać również rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy następuje po dokonaniu oceny niezdolności do pracy w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

Up ↑